Logo PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Celami działania Polskiego Towarzystwa Fizycznego są:
  1. upowszechnianie fizyki i nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej w społeczeństwie oraz popieranie rozwoju fizyki w Polsce,
  2. rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, w nauce oraz w różnych gałęziach gospodarki,
  3. reprezentowanie środowiska fizyków w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą.
Polskie Towarzystwo Fizyczne realizuje swoje cele w szczególności przez:
  1. wspieranie lub organizowanie badań w dziedzinie fizyki, ich nagradzanie oraz upowszechnianie,
  2. działalność wydawniczą z dziedziny fizyki i jej zastosowań,
  3. prowadzenie, popieranie i nagradzanie działalności edukacyjnej związanej z nauczaniem fizyki na wszystkich poziomach,
  4. wspieranie popularyzacji fizyki i jej osiągnięć,
  5. organizowanie i rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi.
Pracami Polskiego Towarzystwa Fizycznego kieruje Zarząd Główny: Członkowie Zarządu Głównego PTF:

Przynajmniej piętnastu członków zwyczajnych PTF zainteresowanych w szerzeniu idei i realizowaniu programu PTF może utworzyć oddział PTF.

Oddziały PTF: